fb

Veterán klub Sedlčany

Stanovy

Stanovy Veterán klubu Sedlčany při Autoklubu RAC Sedlčany, os

 

Článek 1. - Název, působnost a sídlo

1.        Veterán klub Sedlčany při Autoklubu RAC Sedlčany, os  ( zkráceně Veterán klub Sedlčany nebo V.K.S. ) je samostatným suverénním a dobrovolným sdružením příznivců historických vozidel. Veterán klub Sedlčany je jako celek členem Autoklubu RAC Sedlčany v AČR .

2.        Svoji činnost rozvíjí na základě rovnoprávného postaveni svých členů, aby naplnil své společenské a humánní poslání na principech svobody, vlastenectví a demokracie. Ve své činnosti je vázán zákonnými přepisy a vlastními vnitroorganizačními normami. Působí na celém území České republiky a bude mít i zahraniční aktivity

3.        Sídlem Veterán klubu Sedlčany je:Veterán klub Sedlčany , Areál Sedlčanské kotliny č.p. 107, 264 01 Sedlčany , Česká republika
Adresa pro doručování pošty je: Areál Sedlčanské kotliny č.p. 107, 264 01 Sedlčany, Česká republika

 

Článek 2. - Poslání a předmět činnosti

1.        Důležitým cílem Veterán klubu Sedlčany je umožnit svým členům a příznivcům historických vozidel vzájemnou komunikaci včetně klubové činnosti,  pořádání sportovních akcí, soutěží, výstav, školení a vzdělávacích akcí, setkání a další obecně prospěšné aktivity.

2.        Veterán klub Sedlčany bude zastupovat své členy v jednáních s orgány správy a samosprávy. Prostřednictvím svých členů  bude Veterán klub Sedlčany spolupracovat s ostatními autokluby i s dalšími občanskými sdruženími. Bude se vyjadřovat k legislativním opatřením pro oblast motorismu.

3.        V mezinárodních vztazích representuje a zastupuje Veterán klub Sedlčany své členy a příznivce historických vozidel všude, kde to jejich zájmy vyžadují, prostřednictvím přímého členství v mezinárodních organizacích, nebo zprostředkovaně členstvím v organizacích v rámci České republiky, pokud tyto organizace jsou součástí mezinárodních organizací.

4.        Veterán klub Sedlčany vede prostřednictvím výboru nebo pověřeného člena řádnou evidenci členů VKS, včetně aktualizování dat, adres a spojení na jednotlivé členy.

 

Článek 3. - Členství

1.        Členem Veterán klubu Sedlčany může být každá fyzická či právnická osoba, která je starší 15 let a je stávající mi členy považována za vyhovující z hlediska cílů, které Veterán klub Sedlčany prosazuje. V opačném případě může být členství odmítnuto nebo zrušeno.

2.        Fyzické a právnické osoby mohou být členy podáním přihlášky a jejím přijetím.

3.        Členství zaniká     a/ zrušením
                             b/ vyloučením
                             c/ úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
                             e/ zánikem Veterán klubu Sedlčany bez právního nástupce

4.        Zrušením zaniká členství v případech, kdy člen ztratil způsobilost být členem nebo takto nezpůsobilost byla zjištěna dodatečně.

5.        Vyloučit člena lze jen pro předchozí písemné výstraze, pokud člen:
- hrubě nebo opakovaně porušuje stanovy Veterán klubu Sedlčany nebo jedná v rozporu s jeho cíli
- hrubým způsobem narušuje soužití ve Veterán klubu Sedlčany
-užívá majetek, nebo trpí, aby majetek Veterán klubu Sedlčany byl používán způsobem, kterým by Veterán klubu Sedlčany vznikala škoda.

6.        Člen může vystoupit kdykoliv a je povinen své rozhodnutí o vystoupení oznámit písemně.

7.        O zániku členství rozhoduje orgán, který rozhodl o přijetí.

 

Článek 4. - Práva a povinnosti členů

Všichni členové Veterán klubu Sedlčany mají tyto práva a povinnosti:

 • ·         podílet se na činnosti organizace
 • ·         využívat všech služeb poskytovaných Veterán klubem Sedlčany
 • ·         representovat Veterán klub Sedlčany a hájit zájmy jeho členů a příznivců historických vozidel v celostátních i mezinárodních organizacích
 • ·         dodržovat stanovy Veterán klub Sedlčany a ostatní závazná usnesení výboru
 • ·         chránit stanovy Veterán klub Sedlčany a celého hnutí příznivců historických vozidel
 • ·         prosazovat i mimo aktivity Veterán klub Sedlčany jeho cíle
 • ·         chránit majetek Veterán klub Sedlčany
 • ·         získávat, udržovat a renovovat historická vozidla a s nimi související předměty jako velmi významnou součást kulturní historie našeho národa i celosvětového kulturně – historického a technického podvědomí
 • ·         se svými vozidly se zúčastňovat sportovních, soutěžních a výstavních akcí v České republice i ve světě
 • ·         umožnit široké veřejnosti seznámit se s historií našeho automobilismu a s činností Veterán klubu Sedlčany
 • ·         podávat návrhy všem orgánům Veterán klub Sedlčany a obracet se na ně se svými připomínkami
 • ·         podílet se dle svých schopností a možností na činnosti klubu, při pořádání jednotlivých akcí, podílet se na přípravě, organizaci, pořadatelské činnosti
 • ·         při jednotlivých činnostech se řídit dohodnutými postupy, časovým plánem, výsledky své činnosti předávat v organizačním toku vždy řádně a včas, aby nebyl narušen  chod celé akce. Nebylo ohroženo zdraví a majetek účastníků akce včetně pořadatelů, aby nebylo porušeno dobré jméno klubu.

 

Článek 5. - Orgány Veterán klub Sedlčany

1.        Orgány Veterán klub Sedlčany jsou: členská schůze / konference/ a výbor

2.        Výbor Veterán klub Sedlčany řídí činnost v období mezi členskými schůzemi a schází se podle potřeby. Jednání výboru řídí předseda, který je statutárním zástupcem Veterán klubu Sedlčany. Dalším členem výboru je tajemník / sekretář / a místopředseda, další minimálně dva členové výboru. V případě potřeby může členská schůze zvolit více členů, pověřit je k řízení různých úseků klubové činnosti - ekonom klubu, předseda a členové klubová testovací komise, členství v krajské testovací komise a další  činnosti potřebné k činnosti klubu.

3.        Výroční členská schůze / konference/ je svolána výborem zpravidla 1x ročně nebo dle potřeby. Na výroční schůzi se volí výbor, členy revizní komise a rozhoduje se o změnách stanov na dobu jednoho roku. Může byt svolána též formou internetové nebo telefonické či písemné konference.

4.        Výbor Veterán klubu Sedlčany odpovídá za hospodaření, vede evidenci členů a rozhoduje o přijetí i o vyloučení fyzických i právnických osob, jedná jménem Veterán klubu Sedlčany.

5.        Přípravný výbor Veterán klubu Sedlčany jedná jménem Veterán klubu Sedlčany sám, nebo prostřednictvím jím pověřených osob do té doby, než bude zvolen hlasováním členů volený výbor. Počet členů  výboru a jeho složení bude takové, aby se byli schopni sejít a rozhodnout.

6.        Zatím se nepředpokládá zřizování nižších organizačních jednotek.

7.        Pro jednotlivé oblasti své činnosti může zřídit Veterán klub Sedlčany specializované komise,  například sportovní, technickou a pod.

8.        Výbor sestavuje dle požadavků členů plán činnosti na celý rok. Stanovuje termíny konání jednotlivých akcí pořádaných Veterán klubem Sedlčany. Stanovuje finanční plán na rok ze známých skutečností při jeho sestavování v závislosti na plánu činnosti. Doplnění, případně zrušení nebo úprava obou plánů je prováděna operativně vždy členskou schůzí. V období mezi schůzemi v případě, že rozhodnutí nejdou odložit do členské schůze, provede toto rozhodnutí výbor, zodpoví se z  rozhodnutí na následující členské schůzi se všemi důsledky.

 

Článek 6. - Zásady hospodaření

         Příjmy Veterán klubu Sedlčany tvoří členské příspěvky a sponzorské dary od fyzických i právnických osob a prostředky získané vlastní činností. S těmito prostředky je povinen výbor,  členové hospodařit tak maximálně účelně, aby prospěly k dosažení cílů Veterán klubu Sedlčany.

Za účelem kontroly hospodaření bude demokratickou volbou ustanovena na výboru nezávislá revizní komise, která bude zpravidla jedenkrát ročně či dle potřeby i častěji provádět revizi hospodaření Veterán klubu Sedlčany. Dávat stanoviska ke kontrolním akcím a zjištěním jiným orgánům oprávněných ke kontrolám.

Při činnosti klubu, pořádání jednotlivých akcí dle ročního plánu činnosti, případně při jiné činnosti související s chodem Veterán klubu Sedlčany, předem či operativně se odhadnou náklady vzniklé jednotlivým členům, případně následně z doložených dokladů spolu s členskou schůzí se provede finanční vyrovnání účelně vynaložených nákladů nutných pro jednotlivé činnosti.

Výbor Veterán klubu Sedlčany schvaluje veškeré výdaje převyšující částku 2.000,- Kč.

 

Článek 7. – Čestné členství ve Veterán klubu Sedlčany

            Čestným členem klubu se stane každý člen klubu, který dovršil věk 65 let a je členem klubu nepřetržitě 5 let. Čestný člen má stejná práva jako řadoví členové, avšak jeho povinnostmi jsou pouze dodržovaní stanov klubu a účast na výročních a mimořádných schůzích

 

V Sedlčanech 25.2.2011